Opis przypadku i ocena psychometryczna skuteczności leczenia w zakresie redukcji deficytów społecznego poznania i neuropoznania u pacjentki w ostrej fazie bulimii
1 II Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Magdalena Wayda-Zalewska, Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, 00-001 Warszawa, tel.: +48 608 653 309, e-mail: m.waydazalewska@gmail.com
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 430–434
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0048
STRESZCZENIE

Cel: Celem pracy jest przedstawienie efektów kompleksowych oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych oraz rehabilitację deficytów w zakresie społecznego poznania i neuropoznania u pacjentki w ostrej fazie bulimii, hospitalizowanej na całodobowym oddziale terapeutycznym. Metoda: Pomiaru nasilenia objawów klinicznych dokonano za pomocą: Skali Samooceny Rosenberga (Rosenberg Self-Esteem Scale, SES), Testu Postaw wobec Jedzenia (Eating Attitudes Test, EAT-26), Kwestionariusza Depresji Becka (Beck Depression Inventory, BDI), Torontowskiej Skali Aleksytymii (Toronto Alexithymia Scale, TAS-20), Inwentarza Stanu i Cechy Lęku (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) oraz Skali Przyjemności Snaitha i Hamiltona (Snaith–Hamilton Pleasure Scale, SHAPS). W ocenie funkcjonowania poznawczego wykorzystano: Test Łączenia Punktów (Trail Making Test, TMT), Test Stroopa (Stroop Test) i Test Figury Złożonej Reya (Rey–Osterrieth Complex Figure Test, ROCF). Funkcjonowanie w zakresie poznania społecznego badano Testem Gaf (Faux Pas Test) oraz wybranymi testami z komputerowej baterii testowej Penna. Wnioski: Uzyskane wyniki i spostrzeżenia dokonane na podstawie funkcjonowania pacjentki na oddziale wskazują, że zastosowane oddziaływania terapeutyczne przyczyniły się do częściowego spadku nasilenia objawów klinicznych. Funkcjonowanie poznawcze chorej przed hospitalizacją i po wypisie ze szpitala utrzymywało się na zbliżonym poziomie, istotną poprawę stwierdzono natomiast w zakresie miar poznania społecznego.

Słowa kluczowe: bulimia, żarłoczność psychiczna, psychoterapia, społeczne poznanie, neuropoznanie