Komunikacja w opiece medycznej jako przedmiot badań naukowych. Przegląd narracyjny literatury z lat 2013–2017
Department of Health Psychology, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
Adres do korespondencji: Maciej Załuski, Institute of Nursing and Midwifery, Kopernika 25, 31-501 Krakow, Poland, tel.: +48 609 845 542, e-mail: maciej.zaluski@uj.edu.pl
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (4), p. 418–423
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0046
STRESZCZENIE

Gromadzenie wiedzy na temat komunikacji medycznej jest związane z prowadzeniem badań naukowych. Celem przedstawionej w artykule analizy był przegląd literatury naukowej w dziedzinie badań nad komunikacją interpersonalną pomiędzy lekarzem a pacjentem. Autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa naukowego dotyczącego badań nad komunikacją w ochronie zdrowia opublikowanego na świecie w latach 2013–2017. Strategia przyjęta do wyszukiwana artykułów objęła zastosowanie trzech baz danych i trzech wyszukiwarek naukowych. Do przeglądania zbioru artykułów wykorzystano kombinację słów pochodzących z języka informacyjno-wyszukiwawczego MeSH (Medical Subject Headings): „pacjent”, „lekarz”, „komunikacja”, „pomiar”. W rezultacie uzyskano 29 artykułów empirycznych. Tematyka prac opisanych w artykułach obejmowała: zagadnienia specyfiki komunikowania się z pacjentami cierpiącymi ze względu na różnorakie choroby somatyczne, analizę procedur służących angażowaniu pacjentów w podejmowanie decyzji prozdrowotnych, prezentację wyników badań nad efektywnością komunikacyjną w zakresie profilaktyki i leczenia osób dorosłych, analizę właściwości psychometrycznych narzędzi służących do pomiaru procesu komunikowania się interpersonalnego w służbie zdrowia. Brak jest zrandomizowanych badań ukazujących zależności kierunkowe pomiędzy stosowanymi rodzajami komunikacji a zmianami zachowań pacjentów, zastosowane metody i narzędzia badawcze wymagają dalszych prac doskonalących. W praktyce klinicznej wymagana jest popularyzacja dobrych praktyk komunikacyjnych poprzez organizowanie sesji szkoleniowych dla lekarzy i pacjentów.

Słowa kluczowe: relacja lekarz–pacjent, komunikowanie się interpersonalne, badania empiryczne