Skala Uzależnienia od Uczenia się Bergen: cechy psychometryczne wersji włoskojęzycznej. Badanie pilotażowe
Department of Health Sciences, School of Psychology, University of Florence, Florence, Italy
Correspondence: Yura Loscalzo, Department of Health Sciences, School of Psychology, University of Florence, Via di San Salvi 12 – Padiglione 26, 50135 Florence, Italy, tel.: + 39 055 2755071, fax: + 39 055 2755390, e-mail: yura.loscalzo@gmail.com
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (3), p. 271–275
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0033
STRESZCZENIE

Cel: W literaturze zaproponowano niedawno nową jednostkę kliniczną związaną z nadmiernym uczeniem się, czyli uzależnienie od uczenia się (Atroszko i wsp., 2015) lub naukoholizm (Loscalzo i Giannini, 2017). Niniejsze badanie miało na celu przeanalizowanie właściwości psychometrycznych włoskojęzycznej wersji Skali Uzależnienia od Uczenia się Bergen (Bergen Study Addiction Scale, BStAS) (Atroszko i wsp., 2015). Materiał i metody: Badaniem objęto próbę 374 studentów uczelni wyższych w wieku od 18 do 47 lat (Mwiek = 24,30 ± 4,85). Grupa badana była zróżnicowana pod względem roku studiów wyższych oraz studiowanego kierunku. Dokonano eksploracyjnej oraz konfirmacyjnej analizy czynnikowej (exploratory factor analysis oraz confirmatory factor analysis, odpowiednio EFA i CFA) struktury badanego narzędzia psychometrycznego. Dokonano również oceny jego spójności wewnętrznej oraz trafności dywergencyjnej. Wyniki: Włoskojęzyczna wersja skali BStAS nie posiada w pełni satysfakcjonujących właściwości psychometrycznych. EFA oraz CFA wykazały, iż problematyczne są dwa elementy skali, tj. dominacja oraz tolerancja. Wnioski: Niniejsze badanie potwierdza użyteczność skali BStAS w przyszłych badaniach mających na celu pogłębioną analizę cech charakterystycznych postulowanej nowej jednostki klinicznej, którą jest uzależnienie od uczenia się. Konieczne są jednak szerzej zakrojone badania w celu poprawy właściwości psychometrycznych tego narzędzia w populacji włoskich studentów.

Słowa kluczowe: uzależnienia, uzależnienia behawioralne, uzależnienie od nauki, zaangażowanie w naukę, naukoholizm