Psychiatria wieku rozwojowego – badanie ankietowe uczestników I Kongresu Zdrowia Psychicznego
1 Zespół Roboczy ds. Aktywnej Polityki wobec Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa, Polska
2 Poradnia Psychologiczna, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, Rzeszów, Polska
3 Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny, Rzeszów, Polska
4 Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
5 Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Sosnowiec, Polska
6 Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
7 Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa, Polska
8 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy, Polska
9 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
10 Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu, Łódź, Polska
11 Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
12 Fundacja „Druga Strona Lustra”, Warszawa, Polska
13 Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Barbara Remberk, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, 00-153 Warszawa,
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 166–172
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0019
STRESZCZENIE

Dyskusja na temat organizacji opieki medycznej i wsparcia pozamedycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi trwa od wielu lat. W toku rozmów o godności i prawach pacjenta nie można zapominać, że podstawowym prawem chorego jest prawo do leczenia. I Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbył się 8 maja 2017 roku w Warszawie, został zorganizowany ze względu na dramatyczny stan opieki psychiatrycznej w Polsce. Problemom psychiatrii dzieci i młodzieży poświęcona była osobna sesja; wśród 120 jej uczestników zostało przeprowadzone anonimowe badanie ankietowe. Otrzymano 54 wypełnione ankiety. Blisko 90% respondentów stanowili ludzie zawodowo zajmujący się opieką nad osobami w wieku rozwojowym. Pytania dotyczyły poglądów na temat sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce, a także refleksji związanych z wystąpieniami prezentowanymi w trakcie sesji. Większość ankietowanych oceniła dane na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży jako alarmujące. Badani zwracali uwagę na brak realnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej oraz podkreślali, że system psychiatrycznej opieki zdrowotnej wymaga radykalnych działań naprawczych. Według respondentów konieczne są zmiany systemowe. Kolejnym często poruszanym zagadnieniem była kluczowa rola oddziaływań profilaktycznych. W profilaktyce należy uwzględnić pracę z rodziną. Ważna jest też współpraca z innymi resortami, zwłaszcza z resortem edukacji. Za pozytywne zjawisko ankietowani uznali podjęcie wspólnych działań przez przedstawicieli różnych środowisk.

Słowa kluczowe: psychiatria dzieci i młodzieży, opieka zdrowotna, opieka środowiskowa