Pamięć epizodyczna u uczniów z porażeniem mózgowym
1 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Science in Psychology, Department of Education, Isfahan, Iran
3 Department of Psychology, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
Correspondence: Shokoufeh Mousavi, Department of Psychology, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697, Tehran, Iran, tel.: +98-21-23320000, e-mail: researchpnu@yahoo.com
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (3), p. 179–182
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0020
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Cel pracy: Zaburzenia motoryczne u dzieci z porażeniem mózgowym wpływają niekorzystnie na wszystkie aspekty ich rozwoju, w tym także na pamięć. Niniejsza praca ma na celu porównanie pamięci epizodycznej w grupach uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym i uczniów zdrowych. Materiał i metoda: W pracy wykorzystano przyczynową metodę porównawczą. Badaniem objęto łącznie 36 uczniów w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Autorzy przeprowadzili badania w szkole Taha w Isfahanie (Iran) dla uczniów z niepełnosprawnością fizyczną, kwalifikując 18 uczniów cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce (całkowita liczba uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym uczęszczających do placówki w tym roku szkolnym wynosiła 25, jednakże niektórzy z nich dotknięci byli poważną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą im wykonanie zadań ruchowych będących częścią badania, nie mogli więc w nim uczestniczyć). Następnie uwzględniając wiek, płeć oraz status socjoekonomiczny wyłonionej grupy uczniów, dopasowano do nich grupę porównawczą zdrowych uczniów (18 osób). W badaniu wykorzystano zadania werbalne oraz zadania motoryczne. Pamięć epizodyczną mierzono za pomocą zadań typu free recall (swobodnego przypominania). Wyniki: Wyniki testu t-Studenta oraz analizy ANOVA wskazują na istnienie statystycznie istotnej różnicy pomiędzy uczniami z porażeniem mózgowym a uczniami zdrowymi w zadaniach pamięciowych. Ogólnie rzec biorąc, uczniowie z porażeniem mózgowym osiągnęli umiarkowane i słabe wyniki w zadaniach werbalnych i pamięciowych w porównaniu z uczniami zdrowymi. Wnioski: Dysfunkcje ruchowe oraz zaburzenia mowy są czynnikami ograniczającymi zdolności kognitywne dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym. Badane dzieci nie mają wystarczającej możliwości poznawania otaczającego świata, co ogranicza ich ogólną zdolność poznawczą. Upośledzenie pamięci jest więc istotną częścią ogólnego deficytu funkcji poznawczej u dzieci z porażeniem mózgowym.

Słowa kluczowe: pamięć epizodyczna, pamięć werbalna, pamięć praktyczna, porażenie mózgowe