Psychologiczne aspekty codziennego funkcjonowania pacjentów z żylakami – ocena przed- i pooperacyjna z zastosowaniem narzędzia VEINES Qol/Sym

1 Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Polska
2 Zespół Psychologów, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Polska
Correspondance: Zespół Psychologów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź, tel.: +48 42 636 76 11 w. 269, e-mail: bloom22@poczta.onet.pl

Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 115–121
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0017
STRESZCZENIE

Psychologiczne funkcjonowanie pacjentów we wczesnych stadiach niewydolności żylnej nie było jak dotąd częstym przedmiotem badań, pomimo faktu, że doświadczają oni licznych ograniczeń codziennego funkcjonowania oraz dystresu psychologicznego. Żylaki są najczęstszą formą niewydolności żylnej, zmaga się z nimi nawet 50% populacji zachodniej. Opracowanie dotyczy funkcjonowania pacjentów przed i po zabiegu operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych. Operację przeprowadzono w trybie ambulatoryjnym, a w badaniu uwzględniono takie zmienne psychologiczne, jak akceptacja choroby, lęk – stan, lęk – cecha, dobrostan (rozumiany jako konstrukt osobowościowy). Po raz pierwszy zestawiono takie zmienne z nowym narzędziem mierzenia jakości życia w chorobach żylnych (VEINES Qol/Sym), nie było też dotychczas danych na temat zastosowania tego narzędzia w grupie pacjentów poddawanych operacyjnemu leczeniu żylaków. Uzyskane wyniki są obiecujące – szczególnie ciekawych wniosków dostarcza zestawienie zmiennych lęku, akceptacji choroby i dobrostanu ze specyficzną miarą jakości życia. Wykazano, że istnieje potrzeba monitorowania zmiennych psychologicznych w grupie osób we wczesnym stadium niewydolności żylnej. Zrozumienie specyfiki problemów żylnych wymaga dalszych badań z udziałem następnych grup pacjentów z tymi problemami.

Słowa kluczowe: żylaki, jakość życia, lęk, dobrostan, akceptacja choroby