Prozdrowotna rola optymizmu u osób z zaburzeniami psychicznymi
1 Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
2 Oddział Psychiatryczny, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Kierownik: lek. med. Olga Olechnowicz
Adres do korespondencji: Dr n. med. Karolina Potempa, Oddział Psychiatryczny, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza,
ul. Krasińskiego 43, 41-300 Dąbrowa Górnicza, e-mail: karolina.potempa@o2.pl
Projekt badawczy otrzymał dotację przyznaną przez Wydziałową Komisję ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 259–276
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0036
STRESZCZENIE

Cel badań: Liczne doniesienia naukowe wskazują, że optymizm korzystnie wpływa na dobrostan psychofizyczny. Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy optymizm jest predyktorem zasobów prozdrowotnych również u osób ze schizofrenią paranoidalną, zaburzeniami depresyjnymi i zaburzeniami schizoafektywnymi typu depresyjnego. Czynniki prozdrowotne objęte badaniem to: zachowania zdrowotne, poczucie zadowolenia z życia, funkcjonowanie społeczne, radzenie sobie ze stresem. Ponadto sprawdzano, czy między osobami z zaburzeniami psychicznymi a grupą kontrolną istnieją różnice w poziomie optymizmu i czynników prozdrowotnych. Metoda: W badaniu wykorzystano: Kwestionariusz Optymizmu, Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, Skalę Satysfakcji z Życia, Skalę Oceny Funkcjonowania Społeczno-Zawodowego, Skalę Depresji Becka. Wyniki: U osób z zaburzeniami psychicznymi i u osób zdrowych zaobserwowano wpływ optymizmu na niektóre zasoby prozdrowotne. Między grupami badawczymi a grupą kontrolną odnotowano istotne różnice w poziomie zasobów prozdrowotnych. Wnioski: Badanie sugeruje ostrożność w uogólnianiu wniosków dotyczących ludzi zdrowych na populację ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Niezbędne są dalsze badania nad czynnikami determinującymi zasoby prozdrowotne u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Słowa kluczowe: zaburzenia depresyjne, schizofrenia paranoidalna, zaburzenie schizoafektywne – typ depresyjny, czynniki prozdrowotne, optymizm