Triada zamiast diady – rola partnera i ojca w życiu rodzinnym

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel.: 22 554 97 71 lub 554 97 43, e-mail: magdalena.gasiorowska@gazeta.pl, milena@psych.uw.edu.pl
Source of financing: Department own sources

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 42-45
STRESZCZENIE

W literaturze psychologicznej poświęcano dotąd niewiele miejsca problematyce ojcostwa. Uwaga psychologów koncentrowała się głównie na matce i jej dziecku. Dopiero niedawno zaczęto się zastanawiać nad rolą ojca w rodzinie, nad jego wpływem na rozwój dziecka oraz nad konsekwencjami jego nieobecności. Badania pierwotnie obejmowały relacje w ramach diad: matka – dziecko oraz ojciec – dziecko. Najnowsze badania obejmują całą trójkę: matkę, ojca i dziecko. Sprawdza się, jak wpływają na rozwój dziecka takie czynniki, jak: reprezentacja dziecka u matki, reprezentacja dziecka u ojca, reprezentacja partnera u matki, satysfakcja ze związku małżeńskiego, gotowość na przyjęcie potomka, status materialny rodziców, ich wykształcenie, a także sposób pojmowania roli ojca w wychowywaniu dziecka. Centralnym tematem niniejszego opracowania jest ojciec dziecka jako „katalizator emocjonalny” matki, jako osoba wspierająca i mająca niebagatelny wpływ na to, jakie emocje towarzyszą jej oczekiwaniu na potomka. W artykule opisane są badania poświęcone triadzie matka – ojciec – dziecko i dynamice wewnątrz niej. Przedstawiony został zarówno proces powstawania triady (triadyfikacja), jak i jej doświadczanie przez poszczególnych członków (triangulacja). Opisano także wpływ umiejętności pozostawania w relacji triadycznej na jakość relacji w obrębie triady matka – ojciec – dziecko. Opisane w artykule badania wskazują na istotność i nieodzowność obecności ojca w wychowywaniu dziecka, a także na kluczowe znaczenie jakości relacji między partnerami w przyjmowaniu roli rodziców oraz wpływu tej relacji na dobrostan całej triady.

Słowa kluczowe: reprezentacja dziecka u matki, relacja triadyczna matka – ojciec – dziecko, triadyfikacja, triangulacja