Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży dokonującej samouszkodzeń

1 Poradnia Zdrowia Psychicznego, ZOZ dla Szkół Wyższych „PaLMA” w Łodzi
2 III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
3 Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
Correspondence to: Magdalena Kostyła, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ZOZ dla Szkół Wyższych „PaLMA” w Łodzi, ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź, tel.: 042 632 81 80, e-mail: mglowczynska@op.pl
Source of financing: Department own sources

PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 249-261
STRESZCZENIE

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była próba wykazania związku między funkcjonowaniem emocjonalnym hospitalizowanych adolescentów a dokonywaniem przez nich zamierzonych samouszkodzeń. Funkcjonowanie emocjonalne rozpatrywano m.in. w takich aspektach, jak ekspresja emocji, kontrola emocjonalna. W analizach zjawiska autoagresji uwzględniono podział na liczbę i metody samouszkodzeń. Celem dodatkowym prezentowanych badań była ocena zależności między płcią, wiekiem, rodzajem zdiagnozowanego zaburzenia psychicznego, aktualną sytuacją rodzinną (z kim zamieszkuje osoba badana), oceną relacji z rodzicami/opiekunami oraz występowaniem tendencji samobójczych a dokonywaniem samouszkodzeń. Grupę badanych stanowiło 40 pacjentów Kliniki Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były to osoby w wieku 14-18 lat, u których stwierdzono (i odnotowano w historii choroby) co najmniej jednorazowe zamierzone uszkodzenie ciała. W badaniach zastosowano specjalnie przygotowany kwestionariusz pozwalający na zebranie podstawowych danych socjodemograficznych oraz ustalenie liczby, metod i emocjonalnych przyczyn podejmowania samouszkodzeń przez młodzież. Uwzględniono w nim również diagnozę osoby badanej. Ponadto wykorzystano Skalę Kontroli Emocjonalnej, będącą narzędziem samoopisu służącym do pomiaru subiektywnej kontroli uczuć gniewu, depresji i lęku, oraz projekcyjny Test Piramid Barwnych, bazujący na założeniu, iż istnieje zależność między preferencją barw a stanem afektywnym jednostki. Częściowo udało się potwierdzić założenie o istnieniu zależności między emocjami (ich rodzajem oraz sposobami kontroli) a podejmowaniem zachowań autodestruktywnych (cel główny badań). Nie udało się potwierdzić na poziomie istotnym statystycznie założeń określonych w celu dodatkowym prezentowanych badań.

Słowa kluczowe: zamierzone samouszkodzenia, młodzież, emocje, kontrola emocjonalna, ekspresja emocji