Procesy emocjonalne w schizofrenii
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska (Iwona Makowska, Iwona Kłoszewska) Katedra Neuropsychologii Eksperymentalnej Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Kierownik: prof. dr hab. Anna Grabowska (Krystyna Rymarczyk) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Psychofizjologii. Kierownik: prof. dr hab. Anna Grabowska (Krystyna Rymarczyk) Correspondence to: Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, tel.: 042 675 73 72, e-mail: iwonamak@gmail.com Praca finansowana z projektu badawczego 1 HO1F 043 29 MNiI
STRESZCZENIE

Takie objawy, jak blady czy nieadekwatny afekt wśród chorych na schizofrenię, były opisywane już w pierwszych doniesieniach na temat tej choroby. Jednak wymiar i natura deficytów emocjonalnych w przebiegu schizofrenii nadal pozostają niewyjaśnione. Przeprowadzone dotąd badania wskazują, że pacjenci ze schizofrenią przejawiają zaburzenia ekspresji emocjonalnych, a deficyt ten dotyczy pacjentów pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Zaburzenia percepcji ekspresji emocjonalnych odnoszą się zarówno do umiejętności nazywania, jak i rozróżniania emocji. Co więcej, wykazano, że istnieje związek między nasileniem objawów klinicznych, w szczególności objawów negatywnych, a umiejętnością rozróżniania emocji. Informacje te mogą zatem zostać wykorzystane w celach diagnostycznych. Wydaje się, że specyficzne zaburzenia rozpoznawania emocji, np. z twarzy czy z głosu, przez pacjentów ze schizofrenią mogą być przyczyną trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat procesów emocjonalnych u pacjentów chorujących na schizofrenię. Badano percepcję, doświadczanie i wyrażanie emocji wśród pacjentów chorujących na schizofrenię, a także związek między procesami emocjonalnymi a węchowymi. Badania dotyczące ekspresji emocjonalnej wskazują na mniejszą ekspresję werbalną, akustyczną i mimiczną wśród pacjentów w porównaniu z osobami zdrowymi. W zakresie doświadczania emocji pacjenci w omawianej grupie częściej wyrażają negatywne emocje i dotkliwiej przeżywają negatywne warunki i stres. Deficyty w rozpoznawaniu emocji zostały opisane we wszystkich badanych kanałach. Badania w zakresie rozpoznawania emocji i zapachów ujawniają związek między wskazanymi procesami w przebiegu schizofrenii.

Słowa kluczowe: schizofrenia, emocje, emocje negatywne, rozróżnianie emocji, identyfikacja zapachów