Przypadek zespołu Aspergera rozpoznany w wieku dorosłym
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski (Marta Grzechowiak, Janusz Rybakowski) Prywatna praktyka psychologiczna, Poznań (Janusz Macniak) Correspondence to: Marta Grzechowiak, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, tel.: 061 847 50 87, faks: 061 848 03 92, e-mail: m.grzechowiak@interia.pl
STRESZCZENIE

Pacjent, lat 34, został skierowany do Kliniki Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu w celu obserwacji stanu psychicznego. W wieku 6 lat był hospitalizowany z rozpoznaniem depresji reaktywnej. Przez wiele lat był leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie wysuwano podejrzenie schizofrenii dziecięcej, potem rozpoznano zaburzenia nerwicowe na podłożu zmian mikroorganicznych, następnie neurotyczny rozwój osobowości i związane z tym trudności adaptacyjne zarówno do grupy rówieśniczej, jak i do wymogów szkolnych oraz dysharmonijny rozwój intelektu. Podczas obserwacji na oddziale stwierdzono upośledzenie socjalizacji – nieprawidłowy rozwój interakcji społecznych, trudności w zrozumieniu i stosowaniu reguł interakcji z innymi ludźmi, a także nieprawidłowości w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wypowiedzi niedostosowane do sytuacji społecznej. Zaobserwowano także wykonywanie czynności rytualnych, jak również upośledzenie sprawności ruchowej i zawężenie zainteresowań. Rozpoznano zespół Aspergera, dzięki czemu pacjent mógł otrzymać status osoby niepełnosprawnej i podjąć odpowiednią pracę.

Słowa kluczowe: zespół Aspergera, autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe, trudności diagnostyczne, komunikacja werbalna i niewerbalna